Онлайн обявяване на дейност

Министерството на земеделието и храните, предоставя възможност за онлайн подаване на задължителния формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител, преработвател или търговец.

Попълнете от вас данни във формуляра ще се считат за документ, чрез който обявявате започването на дейност. Необходимо е да сте сключили договор с контролиращо лице и да посочите номер и дата на сключване. Данните за вашата дейност ще бъдат попълвани от фирмата, с която сте сключили договор.

Ще получите информация по е-мейл, за това попълнете коректен и съществуващ е-мейл адрес.

Благодарим Ви!

/


Юридическо лице


Адрес по регистрация
Напишете името на населеното място и посочете от списъка

Физическо лице

Материално отговорно лице (МОЛ)


Адрес по регистрация
Напишете името на населеното място и посочете от списъка


Напишете коректен е-мейл адрес. На този е-мейл ще получите информация след вписването Ви в регистъра, както и служебна бележка от МЗХ.


Дейности:

Биологично производство растениевъдство

Биологично производство животновъдство

Биологична преработка на храни или вещества използвани в преработката им

Производство на биологично вино

Търговия и/или складиране на биологични продукти

Внос на биологични продукти

Износ на биологични продукти


С изпращането на този формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител, поемам ангажимент да спазвам правилата на биологичното производство, определени с:

  • РЕГЛАМЕНТ на Съвета №834 от 2007 г. за биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти.
  • РЕГЛАМЕНТ на Комисията №889 от 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на 834/2008 г.
  • ЗАКОН за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
  • НАРЕДБА №1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологичното производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.


Н Е А К Т У А Л Н О