Добре дошли в Регистъра на биологичното земеделие!

Базата данни се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Когато започвате своята дейност като оператор/подизпълнител в система на контрол е задължително да уведомите МЗХГ, чрез формуляр за обявяване на дейност.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологичното производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането, преходният период към биологично производство започва да тече от датата на уведомлението.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти на Европейския съюз при непредоставяне на информация в законоустановения едномесечен срок от сключване на договора за контрол и сертификация, следва да се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева.

Формулярът може да бъде попълнен онлайн или на хартиен носител, който следва да бъде изпратен до отдел "Биологично производство", Дирекция "Растениевъдство и биологично производство", Министерство на земеделието, храните и горите, бул. "Христо Ботев" 55, 1040 София.Н Е А К Т У А Л Н О